Pokal

1968-1969
15 maj 1969 13:30
KB
3 0
BK Frem
15 maj 1969 13:30
KB
3
0
BK Frem
P